top of page

Ordlista: social hållbarhet

Det finns många ord och begrepp inom social hållbarhet.

Vill du lära dig? Då har du hittat till rätt lista!


A


ABC-stad ABC står för Arbete, Bostad, Centrum och är en typ av stadsplanering som myntades i Sverige runt 1950. Tanken var att den moderna familjen skulle ha nära till arbete, boende och centrum och tillbringa sin fritid i de så kallade ABC-städerna. Källa

Amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI)

Europeiskt nätverk för sociala leverantörsrevisioner.

Ansvarsfulla investeringar, engelska Responsible Investment

Investeringar som tar hänsyn till eller verkar för en hållbar utveckling samtidigt som de ger god ekonomisk avkastning. Källa


ASC - Aquaculture Stewardship Council Granskar (bland annat) sociala aspekter i fisk- och skaldjursodlingar.

B


Befolkningsgeografi Del av geografin som studerar befolkningens sammansättning, distribution och migration mellan olika områden. Källa


C


CSR, Corporate Social Responsibility Ett företags ansvar utöver det strikt ekonomiska. Innefattar etiska, arbetsrättsliga, miljömässiga och sociala aspekter. Källa

Cirkulär ekonomi Kretsloppstänkande på samhällsnivå. Målet, bland annat formulerat av EU, är ett samhälle utan sopor som blir möjligt bland annat genom förnybar energi och att produkter tillverkas och designas för att kunna återvinnas i sin helhet. Källa

D

DJSI - Dow Jones sustainability indices En av de mest kända typerna av hållbarhetsranking.

E

ESG-rankning

ESG-rankning är en betygsättning av hållbarhetsarbete, särskilt hur organisationer arbetar med miljö, samhälls- och bolagsstyrningsrisker. Benämningen ESG-rankning (environmental, social and governance-ranking) används allt oftare även i Sverige. Dow Jones sustainability indices DJSI, är en av de mest välkända. Källa

F

Femenistik geografi Begrepp inom stadsplanering. Denna geografityp innebär att man väger in olikheter mellan könen när den rumsliga variationen studeras. Inriktningen uppstod under 1980-talet och handlade från början om kvinnors arbete ur ett teoretiskt och strukturellt tänkande. Källa

Forest Stewardship Council (FSC)

Verkar för (bland annat) socialt ansvarstagande bruk av världens skogar genom ett certifieringssystem.

G

H


Hållbarhetsrankning eller ESG-rankning ESG-rankning är en betygsättning av hållbarhetsarbete, särskilt hur organisationer arbetar med miljö, samhälls- och bolagsstyrningsrisker. Benämningen ESG-rankning (environmental, social and governance-ranking) används allt oftare även i Sverige. Dow Jones sustainability indices DJSI, är en av de mest välkända. Källa

Hållbarhetsredovisning

Icke-finansiell redovisning över hur företaget mäter, tar ansvar för och lyckas med sitt hållbarhetsarbete. Sverige har sedan januari 2017 en lag om hållbarhetsredovisning. Cirka 1 600 av de största företagen måste årligen rapportera sitt hållbarhetsarbete. Källa


I

J

K

L

Levnadslön En levnadslön är en lön en arbetare kan leva på och den ska täcka bland annat mat, husrum, sjukvård, skolgång för eventuella barn och ett litet sparande för oväntade utgifter. Lönen ska också kunna försörja arbetarens familj. Källa

Lokal särart Begrepp inom hållbar stadsutveckling, ett sätt att lyfta områdets status.


Machokultur Leder till bristande jämställdhet, diskriminering, arbetskraftsbrist och olyckor. Vanligt problemområde inom bygg och anläggning. Mångfald

Innebär oftast att alla oavsett etnisk bakgrund, sexuell läggning, kön, ålder, funktionshinder etcetera ges samma möjligheter. Syftet är att motverka diskriminering och gynna arbetsglädje och produktivitet. Källa

Mänskliga rättigheter

I hållbarhetssammanhang avses en lång rad rättigheter som gäller både arbetsvillkor och ett företags påverkan på samhället det verkar i. Kan omfatta till exempel levnadslön, utbildning, jämställdhet, garanterad skolgång för anställdas barn etcetera. Källa


Mätbarhet

Mätbart handlar om att du redan i förväg bestämmer hur du ska veta om målet är uppnått eller inte. Källa

N

O

Offentlig aktör Motsats till privat aktör, exempelvis en kommun. Offentlig beställare Motsats till privat beställare, exempelvis en kommun.

P Q

R


S

SA 8000 Frivilligorganisation finansierad av industrin för bättre arbetsvillkor, arbetsmiljö och sociala villkor i tillverkningsländer. SA 8000 utför leverantörsgranskningar och certifierar produktionsanläggningar. Resultaten delas mellan medlemmarna i organisationen SAI, Social Accountability International. Källa

Segregationsbarometern

Segregationsbarometern är ett verktyg som gör det möjligt att visualisera, analysera och följa segregationens utveckling över tid. Spårbarhet Möjlighet att spåra varje steg i en produkts väg från råvara till butik. Källa

T

Tillgänglighet

Tillgänglighet handlar om hur samhället utformas. Ett tillgängligt samhälle är utformat så att så många som möjligt kan använda och ta del av det.

Det handlar om att kunna ta del av den fysiska miljön och kunna ta sig runt i samhället. Det innebär också att få tillgång till information och kommunikation samt att kunna använda produkter och tjänster. Källa

U

Uppförandekod, engelska Code of Conduct

Riktlinjer för hur ett företag bedriver sin verksamhet ur ett hållbart perspektiv. Innehåller regler för etik, arbetsrätt, sociala villkor och miljö. Källa

Uppväxtområde Det område en person har växt upp i.


V

X

Y

Z

Å

Ä

Ö


Comments


bottom of page