Vi erbjuder kommuner ett långsiktigt samarbete

för att utveckla programmet My Dream Now och skapa inspirerande samverkan skola-arbetsliv. 

Programmet finansieras långsiktigt av företag som vill ta aktivt samhällsansvar tillsammans med kommuner. 

Vi prioriterar kommuner där uppbyggnadsfasen finansieras av kommunen. 

Målgrupp:  Ungdomar på högstadiet och gymnasiet i områden med hög arbetslöshet 

Utmaning: Många elever har svårt att nå målen med skolan och att sedan ta sig till jobb. Skälen till detta varierar men ett har de gemensamt. Ungdomar som växer upp måste ha förebilder som i både teorin och i praktiken visar att det går att realisera sina drömmar. 

My Dream Now har erfarenhet av att kanalisera elevernas undran till konkreta framtidsmål.  Unga i de aktuella områdena har inte lika mycket organiserade fritidsaktiviteter som unga i villaområdet eller innerstan.

Unga får då inte prova på vad de tycker är kul, få identitet och bekräftelse i en förening, få ansvar och förtroende av vuxna ledare, få äldre förebilder, få gå utbildningar, få vana vid fysisk aktivitet, social kompetens, kontakter, referenser etc.  Det har en avgörande betydelse för förutsättningarna att få jobb.

Exempel på konsultuppdrag för att utveckla My Dream Now i kommunen.

Uppdraget under uppbyggnadsfasen på 12-18 månader innebär: 

 • Samverka med kommun/stadsdelsledningen för att utse prioriterade skolor.
 • Projektplanering med tjänstemän och politiker. 
 • Rekrytera medarbetare med bakgrund från aktuella områden
 • Boka och genomföra möten med rektorer, studie- yrkesvägledare. Informera och utbilda om programmet. Anpassa programmet utifrån skolans önskemål, med ex följande delar: Inspirationsdagar, arbetsmarknadskunskap, yrkesintervjuer. 
 • Planera genomförande på skolorna i samarbete med ansvariga mentorer och SYV. 
 • Rekrytera och utbilda frivilliga sk. klasscoacher från arbetsliv och högskola. Frivilliga med bakgrund från området och andra områden. 
 • Genomföra klasscoachprogram på de aktuella skolorna. Se beskrivning av klasscoachprogrammet här.  
 • Utveckla samarbete med arbetsgivare: boka möten, presentera programmet. Avtala med arbetsgivare som kan ta emot studiebesök.
 • Avtala med betalande partnerföretag om långsiktig finansiering och rekrytering av klasscoacher. Lokala, regionala och nationella arbetsgivare som partners, inklusive kommunen och kommunala bolag.
 • Boka studiebesök med arbetsgivare, inkl. reservplan, koordinera med skolan, planera transport och program. säkerställa vuxna medföljande. 
 • Utveckla programmet för samverkan med idrottsföreningar och andra föreningar. Till exempel kan fotbollsspelare från ledande klubbar träffa elever på eller efter skoltid. Samverkan mellan föreningar och företag, med syfte att eleverna ska få förebilder, bli mer motiverade i skolan, inspirerade till mer aktiv fritid, genomföra och själva leda aktiviteter. Det kommer kunna ge erfarenheter, referenser, kontakter, social kompetens som ökar möjligheterna att ta sig till jobb. 
 • Genomföra aktiviteter med unga med syfte att ta vara på deras idéer, ge dem förutsättningar att ansvara för aktiviteter. Utveckla metodik, projektledning och stödstrukturer för detta.
 • Uppföljning med enkätundersökningar, intervjuer med lärare och elever, uppföljning med arbetsgivare.
 • Uppföljning och utvärdering med kommunens tjänstemän och politisk ledning, enligt överenskommen. 

Intresserad av hur vi kan samarbeta med er kommun?

Kontakta Jonas.Bygdeson@mydreamnow.se