Vi erbjuder kommuner ett långsiktigt samarbete

Förvaltningar och nämnder har olika utmaningar att hantera och budget för att möta utmaningarna inom det området.

Vi tittar på fyra olika områden där vi på olika sätt kan bidra. Vi är öppna för samtal om hur vi
kan bidra till lösningar inom och mellan ansvarsområden för att lösa de gemensamma utmaningarna. 

Nyfiken och vill höra mer om hur vi kan samarbeta?

Utbildning

​​​Utmaningar
 

 • Skapa inspirerande samverkan skola-arbetsliv enligt läroplanens krav på vägledning i vid bemärkelse från årskurs 1 i grundskolan. ​​​

 • Motivera elever i skolan, skapa förståelse för ämnenas relevans
  i arbetslivet. 

 • Ge eleverna kunskap om arbetsmarknaden, inspiration och förebilder så att de kan göra väl underbyggda val till gymnasiet, vilket minskar avhopp och byten. Öka andelen elever som söker yrkesprogram. 

 • Ge elever på språkintroduktion, introduktionsprogram, ökad motivation och förmåga att själva ta sig till jobb. ​

 • Skolans uppdrag att kompensera för socio-ekonomiska skillnader. ​

My Dream Now kan bidra med
 

 • Klasscoachprogram: ett team med frivilliga från olika arbetsgivare träffar en klass 2-4 gånger per läsår. Olika arbetsgivare tar emot grupper på 12-15 elever på ett 2 timmar långt studiebesök. ​

 • Branschdagar: en eller flera arbetsplatser i en bransch tar emot en eller flera klasser under en dag. Eleverna får i mindre grupper prova olika arbetsuppgifter vid olika stationer.
  Skolan kan räkna dagen som prao-dag. 

Vad kostar det och vad innebär det för kommunen?
 

 • Kommuner där vi redan är etablerade: skolor i områden med
  stor potential kan höra av sig till oss för dialog om att starta klasscoachprogrammet. Maila direkt till oss här!

  Grundprogrammet kostar 390 kr/elev och läsår.
  Här kan du ladda ned erbjudande skola – avgift per elev,
  som normalt betalas av skolan. 

 • Kommuner som vill erbjuda klasscoachprogrammet till sina skolor kan kontakta oss för dialog om förutsättningarna.
  Skolans avgift täcker endast en mindre del av kostnaderna. 

Arbetsmarknad och Näringsliv

​​​Utmaningar
 

 • Varje år lämnar en ny kull unga skolan utan att komma in i jobb. Det kommunala aktivitetsansvaret kostar kommunen betydande belopp, med svårigheter att fånga upp och motivera unga som redan har varit utan skola eller arbete en tid.

  Hur kan vi redan i grundskolan och sedan på gymnasiet ge elever inspiration och förståelse för möjligheterna i arbetslivet, förstå sin potential och ge dem förmåga att själva ta sig till jobb som passar dem? 

 • Många arbetsgivare i kommunen har svårt att rekrytera.
  Från elektriker och industriarbetare till kockar, socionomer och
  IT-programmerare. Många företag får tacka nej till order och hindras i sin tillväxt pga brist på kompetens.

  Hur får vi unga inspirerade att skaffa sig den utbildning och erfarenhet som krävs för att de ska bli anställningsbara? ​​

My Dream Now kan bidra med
 

 • Klasscoachprogram: ett team med frivilliga från olika arbetsgivare träffar en klass 2-4 gånger per läsår. Olika arbetsgivare tar emot grupper på 12-15 elever på ett 2 timmar långt studiebesök. 

 • Branschdagar: en eller flera arbetsplatser i en bransch tar emot en eller flera klasser under en dag. Eleverna får i mindre grupper prova olika arbetsuppgifter vid olika stationer.
  Skolan kan räkna dagen som prao-dag.

Vad kostar det och vad innebär det för kommunen?
 

 • Kontakta oss för att diskutera förutsättningarna. 

INTRESSERAD AV HUR VI KAN SAMARBETA MED ER KOMMUN?

INTRESSERAD AV HUR VI KAN SAMARBETA MED ER KOMMUN?

MAILA JONAS BYGDESSON

Kommunledning

​​​Utmaningar​​​
 

 • Integration, utanförskap, brottslighet är utmaningar som kräver samverkan mellan många delar av kommunens organisation.
  Det kräver även samverkan mellan olika delar av samhället. Det långsiktiga förebyggande arbetet är en viktig utmaning.  

Kommunens egna kompetensförsörjning
 

 • Många kommuner har svårt att rekrytera till flera befattningar, som socionomer, ingenjörer till stadsbyggnadskontor, undersköterskor till hemtjänst.

  Förutom lärarna, vilka yrkesgrupper träffar grundskole- och gymnasieelever i strukturerade program för att ge unga inspiration till arbetslivet?  

Samordning mellan förvaltningar​​
 

 • Vad kostar unga arbetslösa arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen? Vad kan sociala investeringar i barn och
  unga ge är priset för otrygghet och kriminalitet?

  Kan arbetsmarknad och utbildning samverka för att ge unga motivation och förmåga att själva ta sig till jobb med insatser på grundskolan? Hur kan kommunens arbetsgivare stödja skolan i det arbetet? Hur kan kommunen bidra till arbetslivets kompetensförsörjning? 

Medverka i projekt

​​​​My Dream Now kan vara en samverkande part i olika typer av projekt, med fokus på att få elever i grundskola och gymnasie-ålder från skola till jobb. ​

Ett par exempel:
 

 • Stockholms stad: I det ESF-finansierade SUSA-projektet bidrog My Dream Now med studiebesök, jobbskuggning och annan samverkan med arbetslivet. SUSA- projektet samordnar riktade insatser för 15-19 åringar som står längst ifrån arbetsmarknaden och riskerar att inte fullfölja studier på gymnasienivå.

  Projektet innehåller förstärkt vägledning i grundskolans årskurs 9, sommarlovssatsning med jobb och studiestöd samt breddade insatser inom gymnasieskolans introduktionsprogram,
  individuellt alternativ och allmän yrkesintroduktion. ​

 • Eskilstuna kommun: My Dream Now arrangerade mentorsprogram, baserad på klasscoachprogrammet
  för språkintroduktion på St Eskils gymnasium. 

 • Göteborgs stad: I samarbete med stadsdelsförvaltningen
  Västra Hisingen genomförde My Dream Now klasscoachprogrammet.