top of page

Rapport: Studie- och yrkesvägledning i grundskolan

Under 2013 granskade Skolinspektionen studie- och yrkesvägledningen i totalt 34 grundskolor i hela landet. På varje skola har Skolinspektionen bedömt kvaliteten på studie- och yrkesvägledningen utifrån vissa, på förhand definierade, kriterier.

"Den här rapporten visar att det inte alls funkar så som det är tänkt enligt läroplanen." - Jonas Bygdeson, My Dream Now

En utgångspunkt för granskningen är att en väl fungerande studie- och yrkesvägledning skapar en betydelsefull grund för elevens möjligheter att kunna fatta viktiga beslut för framtiden.


Granskningen utgår från tre huvudfrågeställningar:


  • Ges alla elever tillgång till kontinuerlig vägledning2 av sådan kvalitet att eleverna kan göra medvetna och väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning?

  • Ger rektorn riktlinjer och förutsättningar för vägledningen så att den blir hela skolans ansvar?

  • Tar huvudmannen ansvar för att skolornas studie- och yrkesvägledning fungerar på ett tillfredsställande sätt?Comments


bottom of page